Abmahnung (upomnienie) przez IDO, Verbraucherschutzverein, Deutsche Umwelthilfe i innych

Zasady funkcjonowania systemu ochrony uczciwej konkurencji w Niemczech

Niemiecki system ochrony konkurencji (Wettbewerbsrecht) daje wszystkim uczestnikom rynku skuteczne narzędzia prawne umożliwiające im zmuszenie konkurentów do zaniechania działań naruszających zasady uczciwej konkurencji. Istnieją wprawdzie również organy państwowe mające za zadanie chronić rynek przed nieuczciwą konkurencją, ale główną rolę odgrywają w tym zakresie zgodnie z wolą ustawodawcy sami uczestnicy rynku. Rynek ma samodzielnie bez konieczności państwowej ingerencji oczyszczać się z podmiotów grających nie fair.

Upomnienie (Abmahnung)

Podstawowym narzędziem przedsiębiorców, którzy uważają, że ich konkurenci naruszają w tym zakresie prawo, jest tzw. Abmahnung. Abmahnung to powiadomienie konkurenta o naruszeniu przez niego przepisów regulujących zasady uczciwej konkurencji wraz z wezwaniem do zaniechania dalszych naruszeń oraz poddania się karze umownej na wypadek, gdyby do tych naruszeń jednak doszło.

Oświadczenie o zaniechaniu (Unterlassungserklärung)

Adresat upomnienia ma w określonym terminie dostosować się do wymogów prawnych oraz zobowiązać do zaniechania przyszłych naruszeń (Unterlassungserklärung). Istotnym elementem oświadczenia jest poddanie się karze umownej (Vertragsstrafe). Oświadczenie bez kary umownej jest przez orzecznictwo uważane za niewystarczające. Tylko groźba dotkliwej sankcji daje bowiem gwarancję, że naruszyciel faktycznie w przyszłości będzie przestrzegał przepisów.

Czytaj dalej

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony
Umowa o pracę zawarta na czas określony, tj. wyznaczony przez podanie konkretnej daty „od … do …” lub wykonanie konkretnej pracy, ulega automatycznemu rozwiązaniu z upływem czasu lub osiągnięciem wyznaczonego celu. Prawo niemieckie zasadniczo nie przewiduje możliwości rozwiązania takiej umowy we wcześniejszym terminie. Wyjątkowo również umowa zawarta na czas określony może zostać rozwiązania przed upływem uzgodnionego terminu, jeżeli strony zastrzegły sobie to prawo w umowie lub jedna ze stron wypowiada umowę z ważnej przyczyny.

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony
Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony regulują w pierwszej linii przepisy niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB). Zgodnie z § 622 ust. 1 BGB stosunek pracy może zostać rozwiązany z 4-tygodniowym okresem wypowiedzenia do 15 dnia miesiąca lub do końca miesiąca. Okres wypowiedzenia przez pracodawcę przedłuża się w przypadku dłuższego stażu pracy pracownika od jednego miesiąca w przypadku co najmniej 2-letniego stażu pracy do nawet siedmiu miesięcy w przypadku 20-letniego stażu pracy (§ 622 ust. 2 BGB). Jeżeli strony uzgodniły okres próbny, okres wypowiedzenia w trakcie trwanie tego okresu próbnego wynosi 2 tygodnie (§ 622 ust. 3 BGB).

Czytaj dalej

Działalność agencji pracy tymczasowej w Niemczech

Podstawy prawne
Przepisy regulujące zasady pracy tymczasowej w Niemczech znajdziemy przede wszystkim w Ustawie o użyczaniu pracowników (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz, w skrócie ArbÜG). Działalność tego rodzaju wymaga zezwolenia (§ 1 ArbÜG). Użyczanie pracowników jest zasadniczo dopuszczalne w każdej branży z wyjątkiem branży budowlanej (§ 1b ArbÜG).

Przez okres pierwszych trzech lat prowadzenia działalności zezwolenie jest wydawane na okres jednego roku i wymaga każdorazowo przedłużenia o kolejny rok. Jeżeli pracodawca wywiązał się przez ten okres ze wszystkich swych ustawowych obowiązków, może starać się po upływie trzech lat o uzyskanie zezwolenia bez ograniczeń czasowych (§ 2 ArbÜG). Na uzyskanie zezwolenia mogą liczyć przedsiębiorcy wykazujący się wymaganą rzetelnością (§ 3 ust. 1 ArbÜG). Rzetelny przedsiębiorca to w szczególności taki, który nie był karany w okresie ostatnich pięciu lat, nie zalega z odprowadzaniem składek do kas ubezpieczeń społecznych i podatków, nie utraciły w okresie ostatnich pięciu lat zezwolenia na prowadzenie agencji pracy tymczasowej, któremu nie zostało zakazane prowadzenie działalności gospodarczej, który posiada wystarczające środki finansowe i wobec którego nie zostało wszczęte w okresie ostatnich pięciu lat postępowanie upadłościowe.

Czytaj dalej